Wat is een IRO, Individuele Reïntegratie-Overeenkomst?

Sinds 1 januari 2004 kan iemand die een WW, een WAO- WIA of een Wajong-uitkering van de UWV ontvangt, door middel van een IRO zelf bepalen hoe een traject naar werk (een zogeheten reïntegratietraject) er uit ziet en zelf een reïntegratiebedrijf kiezen. Voor mensen die een WWB- (voorheen ABW-) uitkering van de Gemeente ontvangen en aangemerkt zijn als arbeidsgehandicapte, geldt hetzelfde.

Welke stappen moet u zetten voor een IRO?
UWV, UWV Werkbedrijf of de consulent van de Gemeentelijk Sociale Dienst kunnen u informatie geven over uw rechten en plichten. Daar moet ook de aanvraag voor de IRO gedaan worden.
Bij het regiokantoor van de UWV kunt u een aanvraagformulier opvragen of u kunt een aanvraagformulier downloaden via www.uwv.nl. In een trajectplan moet beschreven worden welke stappen gezet gaan worden op weg naar werk. Het aanvraagformulier en het trajectplan moeten binnen 25 kalenderdagen volledig ingevuld en ondertekend opgestuurd worden naar de uitkeringsinstantie. Uitstel aanvragen is mogelijk. De uitkeringsinstantie zal op grond van de aanvraag beslissen of een IRO toegekend wordt.

Wie betaalt de IRO?
Als de uitkeringsinstantie besloten heeft u een IRO toe te kennen, dan sluit deze namens u een overeenkomst met het reïntegratiebedrijf. Die zal samen met u het plan gaan uitvoeren. Het budget dat u voor een IRO kunt krijgen is niet onbeperkt. De uitkeringsinstantie bekijkt of de kosten in vergelijking met andere reïntegratietrajecten niet veel te hoog zijn. De uitkeringsinstantie betaalt het reïntegratiebedrijf op basis van no-cure less-pay. Het laatste deel van het afgesproken bedrag verdient het reïntegratiebedrijf pas als u uiteindelijk een arbeidscontract voor minimaal 6 maanden heeft.

Wat zijn de rechten en plichten?
Allereerst moet er een goede kans zijn dat u met het reïntegratietraject aan het werk komt op de arbeidsmarkt. Daarvoor moet u zich willen en kunnen inzetten. Na goedkeuring door de uitkeringsinstantie heeft u het recht om met behoud van uitkering het traject uit te voeren. Natuurlijk moet u verplicht actief meewerken aan het traject en bent u verplicht alle informatie te geven die nodig is voor het slagen van het reïntegratietraject. Zo moet u gedurende het traject samen met het reïntegratiebedrijf informatie over de voortgang verstrekken aan de opdrachtgever. Het reïntegratiebedrijf maakt daarvoor om de drie maanden een voortgangsrapportage, die door u ondertekend dient te worden.

Het aanvragen van een IRO kan een ingewikkeld proces zijn
Omdat veel mensen er moeite mee hebben om zelf een traject op te stellen, een reïntegratieplan op papier te zetten en daarbij ook nog een keuze moeten maken voor een reïntegratiebedrijf, blijkt het aanvragen van een IRO in de praktijk ingewikkeld te zijn. Er worden van mensen dingen verwacht die vaak (te) moeilijk zijn en waar ze hulp bij nodig hebben. Over het algemeen stellen de reïntegratiebureaus in samenwerking met de cliënt(e) het traject op, maken zij het reïntegratieplan en dienen zij de IRO aanvraag in bij de opdrachtgever.